درباره موسس

About the Founder

جناب آقای حسین یاریار یکی از معدودترین افرادی در ایران می باشد که هم در عرصه ی ورزش و هم در عرصه هنر جزو ستارگان آن عرصه ها بوده و همچنین در عالم مطبوعات نیز دارای سابقه ی گرانقدری می باشد.

Mr. Hossein Yaryar is one of the few people in Iran who has been a star in both the sport and the arts, as well as in the press.

حال به بخشی از سوابق ایشان به اختصار می پردازیم.

We will now briefly review some of their records.

⦁ طراح و سردبیر اولین هفته نامه ی لیگ فوتبال محلات بنام گود شهرزاد

  • Designer and editor of the first neighborhood football weekly magazine called Goud Shahrzad

⦁ عضو هیات موسس تیمی از منتخب بازیکنان باشگاههای تهران بنام متحد برای بازی های خیریه ی کمک به جنگ زدگان و بازی در مناطق جنگ زده

  • Founding member of a team of players from Tehran clubs called United for charity games to help the war-torn and play in war-torn areas

⦁ شرکت در اولین بازی ملی فوتبال در زمان جنگ به همراه تیم ملی فوتبال در شهر اهواز

  • Participate in the first national war football game with the national football team in Ahvaz

⦁ بازی در تیمهای باشگاهی تاجیک، اقبال، برق شیراز، بانک ملی، پیام

Playing in Tajik, Eghbal, Bargh Shiraz, Bank Melli, Payam

⦁ دعوت شده در تمامی رده های تیم ملی فوتبال ایران

  • Invited to all categories of Iranian national football team

⦁ مدیر هنری هفته نامه هنر ورزش

  • Artistic Director of Sports Art Weekly

⦁ مدیر هنری و قائم مقام سردبیر مجله فیلم و سینما

  • Artistic Director and Deputy Editor of Film and Cinema Magazine

⦁ سردبیر هفته نامه ی پهلوان
⦁ کشف آخر به عنوان هنرپیشه از طرف استاد فقید ساموئل خاچیکیان
⦁ مجری طرح و بازیگر نقش دوم فیلم سینمایی چاوش به همراه استاد پرویز پورحسینی 1369


⦁ تهیه کننده و بازیگر نقش اول فیلم سینمایی مردی در آینه به همراه استاد رضا رویگری 1371


⦁ تهیه کننده و بازیگر نقش دوم فیلم سینمایی بلوف به همراه مرحوم خسرو شکیبایی 1372


⦁ یکی از موسسین موسسه سینمایی باران فیلم
⦁ سازنده و بازیگر نقش اول اولین سریال تلویزیونی سیما فیلم با نام تازیانه بر باد 1374
⦁ بازیگر نقش اول فیلم سینمایی دام 1374


⦁ تهیه کننده و بازیگر نقش اول سریال و فیلم سینمایی شب روباه به همراه استاد اکبر عبدی و محمد متوسلانی 1375


⦁ مدیر موسسه فرهنگی هنری میثاق فیلم
⦁ بازیگر نقش اول سریال مکافات عمل
⦁ بازیگر نقش اول فیلم سینمایی دنیای آینده در ژانر فیلم کودک

⦁ بازیگر نقش اول تله فیلم بی سلاح 1388
⦁ موسس و بنیان گذار باشگاه ورزشی هنرمندان ایران
⦁ طراح و موسس مسابقات جهانی فوتبال هفت نفره هنرمندان در سال 1393
⦁ برگزار کننده ی چهار دوره مسابقات جهانی فوتبال ففت نفره هنرمندان در ایران (تهران، قشم، همدان، کیش)
⦁ برگزار کننده ی مسابقه بین تیم فوتبال هنرمندان ایران و ستارگان جهان به نفع بیماران ام اس
⦁ برگزار کننده ی مسابقه بین تیم فوتبال هنرمندان ایران و ستارگان لالیگا به نفع بیماران ام اس